Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzalenionym „Przeom” wygrao konkurs ofert ogoszony przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. na realizacj zada po zlikwidowanej z dniem 30 czerwca 2010 r. Gorzowskiej Izbie Wytrzewie.
W zwizku z powyszym od 1 lipca 2010r. zadania te wiadczy prowadzone przez nasze stowarzyszenie Ambulatorium Kontrolowanego Trzewienia.
Koszty funkcjonowania placówki pokrywane s w wikszoci z dotacji pochodzcej z budetu Miasta Gorzowa Wlkp.

Ambulatorium Kontrolowanego Trzewienia:

1. Spenia wymogi Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzewoci oraz organizacji izb wytrzewie i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostk samorzdu terytorialnego z aktualnymi zmianami (Dz.U.2006.58.408), a take ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi z dnia 26 padziernika 1982 r.(Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143);

2.   wiadczy caodobow gotowo do podjcia profesjonalnej pomocy i opieki w stosunku do zatrzymanych lub zgaszajcych si dobrowolnie osób nietrzewych;

3.   Udziela osobom w stanie nietrzewoci wiadcze higieniczno – sanitarnych, a take przeprowadza w razie koniecznoci odwszawianie i dezynfekcj, w tym zapewnia rodki dezynfekujce i czystoci oraz odzie zastpcz na czas zatrzymania w Ambulatorium;

4.   Zapewnia caodobowy dyur lekarza lub felczera na potrzeby osób przyjmowanych do placówki;

5.    Udziela osobom w stanie nietrzewoci pierwszej pomocy w nagych wypadkach;

6.   Wstpnie diagnozuje w oparciu o uzyskane dane rodzaj problemu osoby przebywajcej w Ambulatorium;

7.    Przygotowuje osoby uzalenione od alkoholu, a take alkoholu i innych rodków psychoaktywnych bdce w stanie cigu opilczego do przerwania cigu picia;

8.    Prowadzi ewidencj osób doprowadzonych do Ambulatorium, a take powiadamia zgodnie z wymogami prawnymi inne organa oraz gromadzi i przekazuje dane statystyczne zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r.

9.    Posiada na terenie placówki punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzalenienia i czonków ich rodzin.

 

Przyjcia do placówki odbywaj si przez ca dob.

 

Do Ambulatorium przyjmowane s osoby nietrzewe:

- przywoone przez Policj i Stra Miejsk,

- zgaszajce si dobrowolnie w celu przerwania cigu picia.

 

Za pobyt w placówce pobierana jest odpatno w wysokoci 250 z.

 

2010 © STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM „PRZEŁOM”