O placówce

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” wygrało konkurs ofert ogłoszony przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. na realizację zadań po zlikwidowanej z dniem 30 czerwca 2010 r. Gorzowskiej Izbie Wytrzeźwień.
W związku z powyższym od 1 lipca 2010r. zadania te świadczy prowadzone przez nasze stowarzyszenie Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia.
Koszty funkcjonowania placówki pokrywane są w większości z dotacji pochodzącej z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.

Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia:

1. Spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z aktualnymi zmianami (Dz.U.2006.58.408), a także ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.(Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143);

2.   Świadczy całodobową gotowość do podjęcia profesjonalnej pomocy i opieki w stosunku do zatrzymanych lub zgłaszających się dobrowolnie osób nietrzeźwych;

3.   Udziela osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno – sanitarnych, a także przeprowadza w razie konieczności odwszawianie i dezynfekcję, w tym zapewnia środki dezynfekujące i czystości oraz odzież zastępczą na czas zatrzymania w Ambulatorium;

4.   Zapewnia całodobowy dyżur lekarza lub felczera na potrzeby osób przyjmowanych do placówki;

5.    Udziela osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

6.   Wstępnie diagnozuje w oparciu o uzyskane dane rodzaj problemu osoby przebywającej w Ambulatorium;

7.    Przygotowuje osoby uzależnione od alkoholu, a także alkoholu i innych środków psychoaktywnych będące w stanie ciągu opilczego do przerwania ciągu picia;

8.    Prowadzi ewidencję osób doprowadzonych do Ambulatorium, a także powiadamia zgodnie z wymogami prawnymi inne organa oraz gromadzi i przekazuje dane statystyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r.

9.    Posiada na terenie placówki punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzależnienia i członków ich rodzin.

 

Przyjęcia do placówki odbywają się przez całą dobę.

 

Do Ambulatorium przyjmowane są osoby nietrzeźwe:

- przywożone przez Policję i Straż Miejską,

- zgłaszające się dobrowolnie w celu przerwania ciągu picia.

 

Za pobyt w placówce pobierana jest odpłatność w wysokości 250 zł.

 

2010 © STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM „PRZEŁOM”