Statut

 

Statut Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym „PRZEŁOM” z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
 
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym PRZEŁOM dalej zwane Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
 
§ 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 
§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Polski, zaś siedziba władz mieści się w Gorzowie Wlkp.
 
§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może  zatrudniać pracowników, w tym członków na podstawie uchwały Zarządu.
W Rozdziale I §4 otrzymuje brzmienie:
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariacie. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym członków na podstawie uchwały Zarządu.
 
§ 5. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 
§ 6. Stowarzyszenie jest niezależne od organizacji, instytucji społecznych, może natomiast przystępować i współpracować z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami o zbieżnych celach, także poza granicami kraju.
 
 
ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
 
§ 7. Celem Stowarzyszenia jest:
 
1.Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od zagrożeń społecznych (np. uzależnień, przemocy, sekt, problemów emocjonalnych).
 
2. Integrowanie środowisk o trzeźwym stylu życia.
 
3.Świadczenie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, osobom uzależnionym, współuzależnionym, dorosłym i niepełnoletnim dzieciom alkoholików i narkomanów, doświadczającym przemocy, doświadczającym problemów emocjonalnych.
 
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zagrożeniu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 
6. Ochrona i promocja zdrowia.
 
7. Nauka edukacja, oświata i wychowanie.
 
8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 
§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 
1. Pogłębianie wiedzy na temat różnych zagrożeń społecznych (uzależnienia, współuzależnienia, przemocy, problemów emocjonalnych), doskonalenie trzeźwego, świadomego stylu życia i własnej osobowości.
2.  Organizowanie działań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym (dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy, osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne), a także imprez o charakterze rekreacyjno-terapeutycznym.
 
3.  Współpraca z grupami AA, Al-Anon, DDA, Al-Ateen i innymi grupami samopomocowymi (np. AP, AN) i instytucjami uwzględniającymi w swojej działalności przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.
 
4. Prowadzenie placówki spełniającej zadania izby wytrzeźwień zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
5. Wspieranie rzeczowe, finansowe, stwarzanie możliwości zdrowego i konstruktywnego spędzania wolnego czasu rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 
6. Szkolenia różnych grup zawodowych z zakresu problematyki uzależnienia, rozwijania umiejętności prozdrowotnych, a także interpersonalnych i intrapsychicznych.
 
7. Pomoc osobom bezdomnym, bezrobotnym, a także zagrożonym wykluczeniem społecznym związana z przystosowaniem zawodowym, rozwijaniem umiejętności potrzebnych do wychodzenia z bezdomności, rozwijających i wzmacniających umiejętności życiowe.
 
8. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów, psychoterapeutów.
 
9.   Stowarzyszenie w ramach działań statutowych realizuje działalność wyłącznie nieodpłatną poprzez:
1). Pogłębianie wiedzy na temat różnych zagrożeń społecznych (uzależnienia, współuzależnienia, przemocy, problemów emocjonalnych), doskonalenie trzeźwego, świadomego stylu życia i własnej osobowości.
2). Organizowanie działań o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym (dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy, osób cierpiących na zaburzenia emocjonalne), a także imprez o charakterze rekreacyjno-terapeutycznym.
3).  Współpraca z grupami AA, Al-Anon, DDA, Al-Ateen i innymi grupami samopomocowymi (np. AP, AN) i instytucjami uwzględniającymi w swojej działalności przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.
4).  Prowadzenie placówki spełniającej zadania izby wytrzeźwień zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5).  Wspieranie rzeczowe, finansowe, stwarzanie możliwości zdrowego i konstruktywnego spędzania wolnego czasu rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
6). Szkolenia różnych grup zawodowych z zakresu problematyki uzależnienia, rozwijania umiejętności prozdrowotnych, a także interpersonalnych i intrapsychicznych.
7). Pomoc osobom bezdomnym, bezrobotnym, a także zagrożonym wykluczeniem społecznym związana z przystosowaniem zawodowym, rozwijaniem umiejętności potrzebnych do wychodzenia z bezdomności, rozwijających i wzmacniających umiejętności życiowe.
8). Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów, psychoterapeutów.
 
§ 9.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
1. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
2. malowanie,
3. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
4. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
5. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,
6. prowadzenie placówki spełniającej zadania izby wytrzeźwień zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. sprzątanie i czyszczenie obiektów,
8. pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
9. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członkami.
 
 
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
§ 10. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 
§ 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)      członków zwyczajnych,
2)      członków wspierających.
 
§ 12. 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 
§ 13. 1.Członek zwyczajny ma prawo do:
1)     czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2)      zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia
3)     zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1)       przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3)      pracy na rzecz Stowarzyszenia.
 
§ 14. 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §13.ust. 1 pkt. 2.
 
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §13 ust. 2 pkt. 1.
 
§ 15. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2)      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące,
4)      z innych przyczyn.
 
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 4 uchwala Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dnia od daty doręczenia stosownej uchwały.
 
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.
 
 
ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
 
§ 16. 1. Władzami Stowarzyszenia są:
1)      Walne Zebranie Członków,
2)      Zarząd,
3)      Komisja Rewizyjna.
 
§ 17. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez ograniczenia.
 
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów 50% + 1, przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych osób (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 
5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  • pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
  • być skazani prawomocnym wyrokiem z winy umyślnej,
  • otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 
§ 18. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
 
  
Walne Zebranie Członków
 
§ 19. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2)      z głosem doradczym – członkowie wspierający.
 
§ 20. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 15 marca.
 
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
 
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
 
5. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków na okres 2 lat spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 
7. Uprawnienie do wystąpienia o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przysługuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1)      Zarządowi,
2)      Komisji Rewizyjnej,
3)      50% + 1 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 
§ 21. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1)      uchwalenie statutu i jego zmian,
2)      wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
3)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
4)      ustalanie wysokości składek członkowskich,
5)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku.
6)     udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 
§ 22. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1)      z własnej inicjatywy,
2)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3)      na pisemny wniosek co najmniej 50% + 1 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 Zarząd
 
§ 23. 1. Zarząd jest władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 
2. Zarząd składa się z 3 – 4 członków.
 
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia są: Prezes Zarządu, Zastępca Prezesa, Członkowie Zarządu. Każdy z wymienionych może reprezentować Stowarzyszenie jednoosobowo.
 
4. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy 2 Członków Zarządu.
 
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.
 
§ 24. 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)      ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4)     podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6)      podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
7)     składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8)     uchwalanie regulaminów poza wyjątkami przewidzianymi postanowieniami niniejszego Statutu.
 
 
Komisja Rewizyjna
 
§ 25. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 3 członków, spośród których sami wybierają Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej.
 
§ 26. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)      kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)     występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3)     prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4)     zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,
5)      składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielanie (lub odmowę udzielania) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6)      składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
7)      badanie rocznych sprawozdań finansowych,
8)     Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
  • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 
§ 27. 1. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowania spraw.
 
§ 28. W przypadkach określonych w §20 ust. 7 pkt 2 i 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
 
 
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
 
§ 29. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 
§ 30. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)  składki członkowskie,
2)    darowizny, zapisy i spadki,
3)  wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z działalności    gospodarczej Stowarzyszenia),
4)    dotacje,
5)    subwencje,
6)     wpływy z tytułu wpłat 1% podatku należnego od osób fizycznych,
7)     wyegzekwowana odpłatność za pobyt osób przebywających w placówce spełniającej zadania izby wytrzeźwień.
 
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca 1 kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez zarząd w ciągu 1 miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 
3.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
4. W Stowarzyszeniu obowiązuje zakaz:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.  

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
 
§ 31. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości ¾ głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
 
4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na Ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 / 2003, poz. 873 z późn. zmianami).
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
2010 © STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM „PRZEŁOM”