Statut

Statut Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzalenionym „PRZEOM” z siedzib w Gorzowie Wlkp.
ROZDZIA I
POSTANOWIENIA OGLNE
1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzalenionym PRZEOM dalej zwane Stowarzyszeniem posiada osobowo prawn.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeona.
3. Terenem dziaania Stowarzyszenia jest obszar caej Polski, za siedziba wadz mieci si w Gorzowie Wlkp.
4. Stowarzyszenie opiera swoj dziaalno na pracy spoecznej czonkw. Do prowadzenia swych spraw moe zatrudnia pracownikw, w tym czonkw na podstawie uchway Zarzdu.
W Rozdziale I 4 otrzymuje brzmienie:
Stowarzyszenie opiera swoj dziaalno na pracy spoecznej czonkw i wolontariacie. Do prowadzenia swych spraw moe zatrudnia pracownikw, w tym czonkw na podstawie uchway Zarzdu.
5. Stowarzyszenie moe uywa pieczci i odznak zgodnie z przepisami obowizujcego prawa.
6. Stowarzyszenie jest niezalene od organizacji, instytucji spoecznych, moe natomiast przystpowa i wsppracowa z innymi organizacjami spoecznymi i instytucjami o zbienych celach, take poza granicami kraju.
ROZDZIA II
CELE DZIAALNOCI STOWARZYSZENIA
7. Celem Stowarzyszenia jest:
1.Promowanie zdrowego stylu ycia wolnego od zagroe spoecznych (np. uzalenie, przemocy, sekt, problemw emocjonalnych).
2. Integrowanie rodowisk o trzewym stylu ycia.
3.wiadczenie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, osobom uzalenionym, wspuzalenionym, dorosym i niepenoletnim dzieciom alkoholikw i narkomanw, dowiadczajcym przemocy, dowiadczajcym problemw emocjonalnych.
4. Przeciwdziaanie patologiom spoecznym, zagroeniu bezpieczestwa i porzdku publicznego.
5. Pomoc spoeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji yciowej oraz wyrwnywanie szans tych rodzin i osb.
6. Ochrona i promocja zdrowia.
7. Nauka edukacja, owiatai wychowanie.
8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osb pozostajcych bez pracy i zagroonych zwolnieniem z pracy.
8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Pogbianie wiedzy na temat rnych zagroe spoecznych (uzalenienia, wspuzalenienia, przemocy, problemw emocjonalnych), doskonalenie trzewego, wiadomego stylu ycia i wasnej osobowoci.
2. Organizowanie dziaa o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym (dla osb uzalenionych i wspuzalenionych, ofiar i sprawcw przemocy, osb cierpicych na zaburzenia emocjonalne), a take imprez o charakterze rekreacyjno-terapeutycznym.
3. Wsppraca z grupami AA, Al-Anon, DDA, Al-Ateen i innymi grupami samopomocowymi (np. AP, AN) i instytucjami uwzgldniajcymi w swojej dziaalnoci przeciwdziaanie zagroeniom spoecznym.
4. Prowadzenie placwki speniajcej zadania izby wytrzewie zgodnie z obowizujcymi przepisami.
5. Wspieranie rzeczowe, finansowe, stwarzanie moliwoci zdrowego i konstruktywnego spdzania wolnego czasu rodzinomi osobom znajdujcym si w trudnej sytuacji yciowej.
6. Szkolenia rnych grup zawodowych z zakresu problematyki uzalenienia, rozwijania umiejtnoci prozdrowotnych, a take interpersonalnych i intrapsychicznych.
7. Pomoc osobom bezdomnym, bezrobotnym, a take zagroonym wykluczeniem spoecznym zwizana z przystosowaniem zawodowym, rozwijaniem umiejtnoci potrzebnych do wychodzenia z bezdomnoci, rozwijajcych i wzmacniajcych umiejtnoci yciowe.
8. Dziaalno w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego wiadczona przez psychologw, psychoterapeutw.
9. Stowarzyszenie w ramach dziaa statutowych realizuje dziaalno wycznie nieodpatn poprzez:
1). Pogbianie wiedzy na temat rnych zagroe spoecznych (uzalenienia, wspuzalenienia, przemocy, problemw emocjonalnych), doskonalenie trzewego, wiadomego stylu ycia i wasnej osobowoci.
2). Organizowanie dziaa o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym (dla osb uzalenionych i wspuzalenionych, ofiar i sprawcw przemocy, osb cierpicych na zaburzenia emocjonalne), a take imprez o charakterze rekreacyjno-terapeutycznym.
3). Wsppraca z grupami AA, Al-Anon, DDA, Al-Ateen i innymi grupami samopomocowymi (np. AP, AN) i instytucjami uwzgldniajcymi w swojej dziaalnoci przeciwdziaanie zagroeniom spoecznym.
4). Prowadzenie placwki speniajcej zadania izby wytrzewie zgodnie
z obowizujcymi przepisami.
5). Wspieranie rzeczowe, finansowe, stwarzanie moliwoci zdrowego i konstruktywnego spdzania wolnego czasu rodzinom i osobom znajdujcym si w trudnej sytuacji yciowej.
6). Szkolenia rnych grup zawodowych z zakresu problematyki uzalenienia, rozwijania umiejtnoci prozdrowotnych, a take interpersonalnych i intrapsychicznych.
7). Pomoc osobom bezdomnym, bezrobotnym, a take zagroonym wykluczeniem spoecznym zwizana z przystosowaniem zawodowym, rozwijaniem umiejtnoci potrzebnych do wychodzenia z bezdomnoci, rozwijajcych i wzmacniajcych umiejtnoci yciowe.
8). Dziaalno w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego wiadczona przez psychologw, psychoterapeutw.
9.Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno gospodarcz, na oglnych zasadach okrelonych w odrbnych przepisach, w rozmiarach sucych realizacji celw statutowych.
Przedmiotem dziaalnoci Stowarzyszenia jest:
1. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie cian,
2. malowanie,
3. wykonywanie pozostaych robt budowlanych wykoczeniowych,
4. pozostaa sprzeda hurtowa nie wyspecjalizowana,
5. pozostaa sprzeda detaliczna poza sieci sklepow,
6. prowadzenieplacwki speniajcej zadania izby wytrzewie zgodnie z obowizujcymi przepisami,
7. sprztanie i czyszczenie obiektw,
8. pozaszkolne formy ksztacenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
9. dziaalno pozostaych organizacji czonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
Dochd z dziaalnoci gospodarczej Stowarzyszenia suy realizacji celw statutowych i nie moe by przeznaczony do podziau midzy jego czonkami.
ROZDZIA III
CZONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIZKI
10. 1. Czonkami Stowarzyszenia mog by osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna moe by jedynie czonkiem wspierajcym Stowarzyszenia.
11. Czonkowie Stowarzyszenia dziel si na:
1) czonkw zwyczajnych,
2) czonkw wspierajcych.
12. 1. Czonkiem zwyczajnym moe by kada osoba fizyczna posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Czonkiem wspierajcym Stowarzyszenia moe by osoba prawna lub fizyczna zainteresowana dziaalnoci Stowarzyszenia, ktra zadeklarowaa na jego rzecz pomoc finansow lub rzeczow. Osoba prawna dziaa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Czonkw zwyczajnych i wspierajcych przyjmuje w drodze uchway Zarzd na podstawie pisemnej deklaracji.
13. 1.Czonek zwyczajny ma prawo do:
1)czynnego i biernego prawa wyborczego do wadz Stowarzyszenia,
2) zgaszania opinii i wnioskw pod adresem wadz Stowarzyszenia
3)zaskarania do Walnego Zebrania Czonkw uchway Zarzdu Stowarzyszenia o skreleniu z listy czonkw.
2. Czonek zwyczajny obowizany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminw i uchwa wadz Stowarzyszenia,
2) regularnego opacania skadek i innych wiadcze na rzecz Stowarzyszenia,
3) pracy na rzecz Stowarzyszenia.
14. 1. Czonek wspierajcy, z wyjtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa okrelone w 13.ust. 1 pkt. 2.
2. Czonek wspierajcy ma prawo bra udzia – z gosem doradczym – w statutowych wadzach Stowarzyszenia.
3. Czonek wspierajcy posiada obowizki okrelone w 13 ust. 2 pkt. 1.
15. 1. Czonkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynalenoci do Stowarzyszenia, zgoszonej na pimie Zarzdowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiza odnonie Stowarzyszenia,
2) mierci czonka lub utraty osobowoci prawnej przez czonka wspierajcego,
3) skrelenia z listy czonkw z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opat skadek czonkowskich lub innych zobowiza przez okres przekraczajcy 3 miesice,
4) z innych przyczyn.
2. W przypadku okrelonym w ust. 1 pkt. 4 uchwala Zarzd podajc przyczyny skrelenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skrelona ma prawo wniesienia odwoania do Walnego Zebrania Czonkw w terminie 14 dnia od daty dorczenia stosownej uchway.
4. Do osb, ktrym odmwiono prawa czonkostwa stosuje si odpowiednio zasady okrelone w ust. 3.
ROZDZIA IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
16. 1. Wadzami Stowarzyszenia s:
1) Walne Zebranie Czonkw,
2) Zarzd,
3) Komisja Rewizyjna.
17. 1. Kadencja Zarzdu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybr odbywa si w gosowaniu tajnym, bezwzgldn wikszoci gosw obecnych czonkw Walnego Zebrania Czonkw.
2. Czonkowie wybrani do wadz Stowarzyszenia mog t sam funkcj peni bez ograniczenia.
3. Uchway Zarzdu Stowarzyszenia podejmowane s w gosowaniu jawnym zwyk wikszoci gosw, przy obecnoci oglnej liczby uprawnionych czonkw (kworum).
4. Uchway Komisji Rewizyjnej podejmowane s w gosowaniu jawnym, bezwzgldn wikszoci gosw 50% + 1, przy obecnoci, co najmniej 2/3 oglnej liczby uprawnionych osb (kworum). Na podstawie uchway penego skadu Komisja Rewizyjna moe podejmowa uchway w gosowaniu tajnym.
5. Nie mona czy czonkostwa w Komisji Rewizyjnej z penieniem funkcji w Zarzdzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
Czonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog:
  • pozostawa w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podlegoci z tytuu zatrudnienia z czonkami Zarzdu,
  • by skazani prawomocnym wyrokiem z winy umylnej,
  • otrzymywa z tytuu czonkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztw lub wynagrodzenie w wysokoci wyszej ni okrelone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osb kierujcych niektrymi podmiotami prawnymi.
18. W przypadku ustpienia, wykluczenia lub mierci czonka wadz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, skad osobowy wadz jest uzupeniany poprzez przeprowadzenie wyborw na nieobsadzone stanowisko.
Walne Zebranie Czonkw
19. 1. Walne Zebranie Czonkw jest najwysz wadz Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Czonkw bior udzia:
1) z gosem stanowicym – czonkowie zwyczajni,
2) z gosem doradczym – czonkowie wspierajcy.
20. 1. Walne Zebranie Czonkw moe by zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze zwyczajne Walne Zebranie Czonkw zwouje si raz w roku, w terminie do 15 marca.
3. Walne Zebranie Czonkw obraduje wedug uchwalonego przez siebie porzdku obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Czonkw kieruje Prezydium w skadzie: przewodniczcy i sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania Czonkw wybierane jest w gosowaniu jawnym, bezwzgldn wikszoci obecnych czonkw na okres 2 lat spord czonkw Stowarzyszenia, nie wchodzcych w skad Zarzdu i Komisji Rewizyjnej.
6. Czonek ustpujcych wadz nie moe wej w skad Prezydium Walnego Zebrania Czonkw.
7. Uprawnienie do wystpienia o zwoanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czonkw Stowarzyszenia przysuguje w szczeglnie uzasadnionych przypadkach:
1) Zarzdowi,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) 50% + 1 czonkw zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. O miejscu, terminie i porzdku obrad Walnego Zebrania Czonkw Zarzd powiadamia czonkw, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
9. Uchway Walnego Zebrania Czonkw zapadaj w gosowaniu jawnym, zwyk wikszoci gosw przy obecnoci, co najmniej poowy oglnej liczby czonkw.
21. Do kompetencji Walnego Zebrania Czonkw w szczeglnoci naley:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) wybr i odwoywanie czonkw wadz Stowarzyszenia,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda wadz Stowarzyszenia,
4) ustalanie wysokoci skadek czonkowskich,
5)podejmowanie uchway o rozwizaniu Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majtku.
6)udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium wadzom Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majtku,
22. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czonkw zwouje Zarzd:
1) z wasnej inicjatywy,
2) na danie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 50% + 1 czonkw zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Zarzd jest zobowizany zwoa Nadzwyczajne Walne Zebranie Czonkw w cigu 30 dni, od dnia otrzymania dania lub wniosku okrelonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czonkw obraduje wycznie nad sprawami, dla ktrych zostao zwoane.
Zarzd
23. 1. Zarzd jest wadz Stowarzyszenia. Kieruje on caoksztatem dziaalnoci Stowarzyszenia, zgodnie z uchwaami Walnego Zebrania Czonkw, reprezentuje je na zewntrz i ponosi odpowiedzialno przed Walnym Zebraniem Czonkw.
2. Zarzd skada si z 3 – 4 czonkw.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia s: Prezes Zarzdu, Zastpca Prezesa, Czonkowie Zarzdu. Kady z wymienionych moe reprezentowa Stowarzyszenie jednoosobowo.
4. Dla wanoci owiadczenia woli, jak rwnie wszelkich pism w przedmiocie praw i obowizkw majtkowych Stowarzyszenia wymagane s podpisy 2 Czonkw Zarzdu.
5. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si nie rzadziej ni 6 razy w roku.
24. 1. Do zakresu dziaania Zarzdu naley:
1) realizacja uchwa Walnego Zebrania Czonkw,
2) ustalanie budetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarzdu nad majtkiem Stowarzyszenia,
4)podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majtku nieruchomego i ruchomego,
5) zwoywanie Walnego Zebrania Czonkw,
6) podejmowanie uchwa w sprawach przyjmowania i wykluczania czonkw,
7)skadanie sprawozda ze swej dziaalnoci na Walnym Zebraniu Czonkw,
8)uchwalanie regulaminw poza wyjtkami przewidzianymi postanowieniami niniejszego Statutu.

Komisja Rewizyjna
25. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powoanym do sprawowania kontroli nad jego dziaalnoci.
2. Komisja Rewizyjna skada si z 2 – 3 czonkw, spord ktrych sami wybieraj Przewodniczcego i Czonkw Komisji Rewizyjnej.
26. Do zakresu dziaania Komisji Rewizyjnej naley:
1) kontrolowanie caoksztatu dziaalnoci Stowarzyszenia,
2)wystpowanie do Zarzdu z wnioskami wynikajcymi z przeprowadzonych kontroli,
3)prawo dania zwoania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czonkw w razie stwierdzenia niewywizywania si przez Zarzd z jego statutowych obowizkw,
a take prawo dania zwoania posiedzenia Zarzdu,
4)zwoanie Walnego Zebrania Czonkw, w razie niezwoania go przez Zarzd w terminie ustalonym Statutem,
5) skadania na Walnym Zebraniu Czonkw wnioskw o udzielanie (lub odmow udzielania) absolutorium wadzom Stowarzyszenia,
6) skadania sprawozda ze swej dziaalnoci na Walnym Zebraniu Czonkw,
7) badanie rocznych sprawozda finansowych,
8)Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zada kontrolnych jest uprawniona do:
  • dania od Zarzdu przedstawienia wszelkich dokumentw dotyczcych dziaalnoci Stowarzyszenia,
  • dania od czonkw Zarzdu zoenia pisemnych lub ustnych wyjanie.
27. 1. Czonkowie Komisji rewizyjnej nie mog peni innych funkcji we wadzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna dziaa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo dania od czonkw i wadz Stowarzyszenia wszystkich szczebli zoenia pisemnych lub ustnych wyjanie dotyczcych kontrolowania spraw.
28. W przypadkach okrelonych w 20 ust. 7 pkt 2 i 3 Walne Zebranie Czonkw winno by zwoane w terminie nie duszym ni 30 dni od daty zgoszenia dania, a posiedzenie Zarzdu nie pniej ni w terminie 14 dni od daty zgoszenia dania.
ROZDZIA V
MAJTEK I FUNDUSZE
29. Majtek Stowarzyszenia stanowi nieruchomoci, ruchomoci i fundusze.
30. 1. rdami powstania majtku Stowarzyszenia s:
1) skadki czonkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) wpywy z dziaalnoci statutowej Stowarzyszenia (dochodw z wasnej dziaalnoci, dochody z dziaalnoci gospodarczej Stowarzyszenia),
4) dotacje,
5) subwencje,
6) wpywy z tytuu wpat 1% podatku nalenego od osb fizycznych,
7) wyegzekwowana odpatno za pobyt osb przebywajcych w placwce speniajcej zadania izby wytrzewie.
2. Skadki czonkowskie powinny by wpacane do koca 1 kwartau kadego roku. Nowo przyjci czonkowie wpacaj skadki wedug zasad okrelonych przez zarzd w cigu 1 miesica od otrzymania powiadomienia o przyjciu na czonka Stowarzyszenia.
3.Stowarzyszenie prowadzi gospodark finansow oraz rachunkowo zgodnie z obowizujcymi przepisami.
4. W Stowarzyszeniu obowizuje zakaz:
  • udzielania poyczek lub zabezpieczenia zobowiza majtkiem organizacji w stosunku do jej czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz osb z ktrymi pracownicy pozostaj w zwizku maeskim albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywania jej majtku na rzecz ich czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, w szczeglnoci jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystania majtku na rzecz czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezporednio wynika ze statutowego celu organizacji,
  • zakupu na szczeglnych zasadach towarw lub usug od podmiotw, w ktrych uczestnicz czonkowie organizacji, czonkowie jej organw lub pracownicy oraz ich osb bliskich.

ROZDZIA VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIZANIE STOWARZYSZENIA
31. 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchway o rozwizaniu Stowarzyszenia przez Walne zebranie czonkw wymaga kwalifikowanej wikszoci ? gosw, przy obecnoci, co najmniej 2/3 czonkw uprawnionych do gosowania.
2. Podejmujc uchwa o rozwizaniu stowarzyszenia Walne Zebranie Czonkw okrela sposb przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majtku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczcych rozwizania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w Statucie maj odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziau 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z pniejszymi zmianami).

4. Dziaalno Stowarzyszenia oparta jest na Ustawie z dnia 24.04.2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 / 2003, poz. 873 z pn. zmianami).
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujcymi. W przegldarce musi by wczona obsuga JavaScript, eby go zobaczy.
 
2010 © STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM „PRZEŁOM”