ROK 2015

 

Prowadzenie grupy wsparcia „JEDYNKA” dla osób uzależnionych od alkoholu

Zaplanowano stworzenie i prowadzenie samopomocowej grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, które utrzymują abstynencję, korzystają z podstawowego programu terapii od alkoholu w systemie dziennym jak też i ambulatoryjnym, a także takich, którzy nie korzystają z profesjonalnej terapii a ich trzeźwienie opiera się wyłącznie o wsparcie środowisk samopomocowych. Grupa ta będzie miejscem bezpiecznego spędzenia czasu jak i nabywania nowych umiejętności interpersonalnych. Grupa ta będzie funkcjonowała w godzinach dopołudniowych jeden raz w tygodniu przez 3 godziny. Zakładamy zagospodarowanie przystosowanych do zajęć terapeutycznych pomieszczeń Ośrodka Terapeutycznego „Szansa” przy ul. Mickiewicza 23/8. Zajęcia prowadzone będą przez 1 terapeutę, grupa ta będzie grupą otwartą, przewidujemy uczestnictwo około 25 osób. Chcielibyśmy zapewnić dla nich również możliwość konsultacji indywidualnych w trakcie trwania programu, aby uczestnicy mogli problemy wynikłe w trakcie uczestnictwa w grupie przeanalizować i poszukać rozwiązania z terapeutą indywidualnym.

Program obejmuje:

1.      20 spotkań grupy wsparcia po 3 godziny każde od lipca do grudnia 2015r.

2.      20 godzin konsultacji indywidualnych w trakcie trwania programu

3.      Nauka umiejętności bycia: dzieckiem, uczniem, pracownikiem, partnerem, małżonkiem, rodzicem....

4.      Wprowadzenie do grupy pracującej na modelu 12 kroków i 12 tradycji AA – która jest podstawą zdrowienia w oparciu o model samopomocy.

Zajęcia mają charakter edukacyjny, kształtujący zachowania pomocne w budowaniu samopomocowej sieci wsparcia. Główny nacisk położony jest na ćwiczenie umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego, budowania własnej sieci wsparcia.

Dodatkowe informacje: Mariusz Krawczyk lub Ryszard Cichocki tel. 95 7 205 074

PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.

 stopka1Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

Proponujemy przeprowadzenie zajęć pn. „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców” . Program składa się z 3 dniowego, weekendowego maratonu terapeutycznego
– 3 dziesięciogodzinne spotkania, sesje psychoedukacyjne w formie treningu, warsztatu umiejętności rodzicielskich, które zwiększą umiejętności komunikowania się z dziećmi, jak również wesprą funkcje - socjalizacyjną, opiekuńczą, edukacyjną rodzin. Zajęcia odbywać się będą weekendowo – piątek, sobota, niedziela. W tygodniu poprzedzającym zajęcia grupowe (od poniedziałku do piątku) odbędą się konsultacje indywidualne dla 12 uczestników
(po 1 godzinie dla każdego ).W tygodniu po zakończeniu zajęć grupowych odbędą się konsultacje indywidualne podsumowujące udział w zajęciach i osobiste korzyści, a także dalsze zalecenia terapeutyczne (po jednej godzinie dla uczestnika tj. 12 osób ).
Główną grupą adresatów są rodzice - osoby uzależnione, po ukończonym pełnym programie terapii uzależnienia, współuzależnione, które są po podstawowym etapie swojej terapii, jak również osoby, które zgłaszają się po pomoc z innych przyczyn a wychowywane były w rodzinach dysfunkcjonalnych. Korzystać z zajęć będą też osoby, które nie radzą sobie wychowawczo ze swoimi dziećmi, mają obawy związane z zagrożeniem zażywania substancji psychoaktywnych przez ich dzieci oraz takie, które chciałyby zwiększyć swoje umiejętności wychowawcze.

Zajęcia planowane są na październik 2015r.

Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk lub Małgorzata Kobryń tel. 95 7 205 074

PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.

 stopka1Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych „AZYL”

Program skierowany jest do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, które realizują podstawowy i pogłębiony etap terapii uzależnienia w poradni, oddziałach dziennych, ośrodkach stacjonarnych.

Program obejmuje:

20 spotkań grupy wsparcia po 3 godziny każde od czerwca do października 2015r.

20 godzin konsultacji indywidualnych w trakcie trwania programu

Wprowadzenie do grupy pracującej na modelu 12 kroków i 12 tradycji A.A.

Będzie to grupa otwarta, zakładamy, że przez cały okres trwania skorzysta z niej około 25 osób, dla których proponujemy w trakcie trwania programu spotkania indywidualne, które mają na celu wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów.

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych jest ofertą terapeutyczną skierowaną do uczestników i absolwentów podstawowego programu terapii uzależnienia realizowanego w poradni, oddziale dziennym lub oddziale całodobowym leczenia uzależnienia od środków psychoaktywnych. Głównym problemem dla tych osób jest znalezienie się w nowej, trzeźwej rzeczywistości, zmiana dotychczasowego środowiska oraz brak umiejętności życiowych, zadaniowych, które umożliwią reintegrację społeczną. Pomoc dotyczy kształtowania umiejętności rozwiązywania problemów typowych, przeżywanych przez osoby uzależnione jakie napotykają w procesie trzeźwienia, które są konsekwencją długotrwałego, aktywnego trwania w nałogu. Trudności te zgłaszane są podczas każdego spotkania grupy i „przepracowywane” na jej forum przy pomocy innych członków grupy i terapeutów.

Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk lub Dorota Olejniczak tel. 95 7 205 074

PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.

 stopka1Warsztaty zapobiegania nawrotom picia

Program zapobiegania nawrotom uzależnienia skierowany jest do pacjentów gorzowskich ośrodków terapeutycznych, ma on na celu pogłębienie ich wiedzy na temat uzależnienia oraz wyposażenie w umiejętności niezbędne do utrzymywania długotrwałej abstynencji. „Warsztat zapobiegania nawrotom picia” przeprowadzony zostanie przez nasze Stowarzyszenie
w formie 3 godzinnych grupowych sesji treningowo - warsztatowych, które będą się odbywać 1 raz w tygodniu, przez okres 5 tygodni. Zajęcia prowadzone będą przez 2 terapeutów, grupa ta będzie grupą zamkniętą, przewidujemy uczestnictwo 12 osób w jednej edycji programu. Chcielibyśmy zapewnić dla nich również możliwość konsultacji indywidualnych w trakcie trwania programu, aby uczestnicy mogli problemy wynikłe w trakcie uczestnictwa w grupie przeanalizować i poszukać rozwiązania z terapeutą indywidualnym. Rekrutacja spośród pacjentów kończących terapię uzależnienia od alkoholu w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych, także spośród uczestników gorzowskich grup wsparcia, Klubów Abstynenta utrzymujących często długoletnią abstynencję, jednak borykających się z symptomami nawrotu, które mają wpływ na jakość ich trzeźwienia i funkcjonowania w nowym środowisku. Zajęcia pierwszej edycji przewidziane są w miesiącach maj-czerwiec 2015 natomiast druga edycja w miesiącach październik-listopad 2015.

Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk tel. 95 7 205 074

PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.

 stopka1Krokus – prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców osób eksperymentujących 
oraz uzależnionych od alkoholu

Zaplanowaliśmy stworzenie i prowadzenie grupy edukacyjnej dla rodziców osób eksperymentujących oraz uzależnionych od alkoholu. Grupę prowadził będzie 1 terapeuta i będzie się ona spotykać jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Czas trwania grupy – 3 godziny. Cały program skierowany do tych rodziców obejmuje więc:

A.     20 godzin psychoterapii indywidualnej

B.     20 spotkań grupowych, 1 raz w tygodniu od maja do listopada po 3 godziny każde;

Program skierowany jest do rodziców osób uzależnionych i eksperymentujących, pacjentów Ośrodków Terapeutycznych, którzy wykazują deficyty w obszarze sprawowania funkcji rodzicielskich. Często te deficyty zaburzały relacje rodzinne i przyczyniały się do sięgania przez ich dzieci po różnego rodzaju środki psychoaktywne, głównie alkohol. Aby temu przeciwdziałać ważne jest wyuczenie rodziców pokonywania deficytów w zakresie porozumiewania się z własnymi dziećmi i sprawowania konstruktywnych funkcji rodzicielskich. W rodzinach z problemem uzależnienia często nie mówi się o uczuciach, o sprawach ważnych dla rozwoju dziecka, brak jasnych granic w relacjach interpersonalnych pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. W związku z tym Grupa edukacyjna ma pomóc rodzicom lepiej wywiązywać się z pełnionych funkcji rodzicielskich i naprawiać popełnione dotychczas błędy, spowodować, że dziecko nie będzie musiało uciekać się do alkoholu, aby zaspokoić potrzeby, których nie zaspokajał jego dom rodzinny, a także młodzież po programie terapeutycznym będzie miała okazję wrócić do nowego, zdrowszego systemu rodzinnego. Zakładamy, że będzie to grupa otwarta, więc uczestnicy będą mogli dołączyć do grupy w każdej chwili i nabór będzie prowadzony przez cały okres trwania grupy.

Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk 95 7 205 074

PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.

 stopka1Trening umiejętności służących zdrowieniu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych

 

Od kilku lat w ramach programów readaptacyjnych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych proponujemy pacjentom gorzowskich ośrodków terapeutycznych, a także kończących leczenie w ośrodkach stacjonarnych programy, które pogłębiają ich wiedzę na temat uzależnienia oraz umiejętności niezbędne do utrzymywania długotrwałej abstynencji. Jednym z takich programów jest „Trening umiejętności służących zdrowieniu”. Przeprowadzony on będzie przez nasze Stowarzyszenie w formie dziewięciu 3 godzinnych sesji psychoterapii grupowej, które będą się odbywać 1 raz w tygodniu w miesiącach październik-listopad 2015. Zajęcia prowadzone będą przez 2 terapeutów, grupa ta będzie grupą zamkniętą, przewidujemy uczestnictwo 12 osób w jednej edycji programu. Chcielibyśmy zapewnić dla nich również możliwość konsultacji indywidualnych w trakcie trwania programu, aby uczestnicy mogli problemy wynikłe w trakcie uczestnictwa w grupie przeanalizować i poszukać rozwiązania z terapeutą indywidualnym.

Główną grupą adresatów programu są osoby uzależnione od środków psychoaktywnych będące po terapii uzależnienia w systemie stacjonarnym, dziennym lub ambulatoryjnym, jak również osoby trzeźwiejące w oparciu o program 12 kroków, chcące uchronić się przed złamaniem abstynencji lub będące w nawrocie choroby. Także takie, które trzeźwiejąc od wielu lat chcą podnieść swoje umiejętności i możliwości w zakresie readaptacji w różnych, trudnych dla nich sytuacjach, a przez to podnieść jakość swojego życia i zdrowienia.

Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk tel. 95 7 205 074

PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA GORZOWA WLKP.

 stopka1Warsztaty asertywności dla osób współuzależnionych

Proponujemy przeprowadzenie 1 edycji warsztatów zachowań asertywnych skierowanych do osób współuzależnionych, żyjących z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych (narkotyki, leki, dopalacze, środki odurzające), które odbywać się będą 1 raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zaplanowaliśmy 6 spotkań w trakcie, których nastąpi diagnoza obszarów deficytowych uczestników oraz ćwiczenie umiejętności asertywnych w zakresie m.in. postępowania z osobą uzależnioną, która bywa często agresywna; przyjmowania i wyrażania krytyki; proszenia o pomoc i wielu innych postaw. Przeprowadzony on będzie przez nasze Stowarzyszenie w formie 3 godzinnych sesji warsztatowych. Przed zajęciami odbędą się spotkania kwalifikujące uczestników do grupy, diagnozujące ich deficyty, motywujące do wprowadzania zmian w tym zakresie – po 1 godzinie dla każdego uczestnika. W trakcie trwania programu grupowego przewidzieliśmy 12 spotkań indywidualnych, po 1 godzinie dla każdego uczestnika przeznaczonej na konsultacje bieżących problemów, indywidualnych kłopotów uczestników, analizę trudności i poszukiwanie rozwiązań do przećwiczenia na grupie. Zajęcia prowadzone będą przez 2 terapeutów, z uwagi na konieczność modelowania trenowanych zachowań, grupa ta będzie grupą zamkniętą, przewidujemy uczestnictwo 10-12 osób w jednej edycji programu.

Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk tel. 95 7 205 074

PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.

 stopka1Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich – TAZA

 

Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich jest programem pomocy psychologicznej, w którym przekazywana jest wiedza i ćwiczone są umiejętności asertywnego odmawiania picia, informowania o uzależnieniu czy też decyzji o nieużywaniu alkoholu oraz zachowania się w wielu innych sytuacjach związanych z alkoholem. Uczestnictwo w treningu nie jest wskazane wyłącznie dla osób uzależnionych, mogą z niego korzystać także osoby pijące szkodliwie, towarzysko, które mają trudności w znalezieniu się w rozmaitych sytuacjach życiowych związanych z alkoholem.

Trening składa się z trzech części – 10 spotkań:

I. Odmawianie picia alkoholu;

II. Informowanie o swoim uzależnieniu, leczeniu, abstynencji;

III. Inne kontakty z alkoholem – udział w składkach, polewanie, przyjmowanie alkoholu itp.

Każda z tych części składa się z 3 sesji terapeutyczno – edukacyjnych po 3 godziny każda, na których ćwiczone są umiejętności zachowań asertywnych. Pierwsze spotkanie ma na celu zapoznanie się grupy, ogólne rozeznanie w tematyce asertywności i ćwiczenia integrujące grupę, co jest niezbędne do dalszej wydajnej pracy w atmosferze wzajemnego zaufania.

Dla zwiększenia efektywności oddziaływań niezbędne jest demonstrowanie właściwych postaw i zachowań przez terapeutów, dlatego zachodzi konieczność prowadzenia zajęć przez 2 terapeutów. Planujemy, że zajęcia będą odbywać się 1 raz w tygodniu w miesiącach wrzesień – listopad 2015. Zaplanowano również 12 spotkań indywidualnych z uczestnikami warsztatu mających na celu przedyskutowanie i rozwiązanie ich problemów oraz osobistych trudności.

Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk lub Mirosław Łoński tel. 95 7 205 074

 PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.

 stopka1Przewodnik rozwoju duchowego dla osób uzależnionych od narkotyków

Chcielibyśmy zaproponować pacjentom gorzowskich ośrodków terapeutycznych uzależnionym od środków psychoaktywnych, które utrzymują abstynencję i są w trakcie lub ukończyli leczenie swojego uzależnienia program terapeutyczny – „Przewodnik rozwoju duchowego”. Program ten przeprowadzony zostanie przez nasze Stowarzyszenie, w formie 3 godzinnych grupowych sesji treningowo - warsztatowych, które będą się odbywać 1 raz w tygodniu, przez okres 10 tygodni w miesiącach kwiecień – czerwiec 2015. Zakładamy zagospodarowanie przystosowanych do zajęć terapeutycznych pomieszczeń Ośrodka Terapeutycznego „Szansa”. Zajęcia prowadzone będą przez 1 terapeutę, grupa ta będzie grupą półotwartą, przewidujemy uczestnictwo 12 osób. Chcielibyśmy zapewnić dla nich również możliwość konsultacji indywidualnych ( po 2 godziny dla każdego uczestnika) w trakcie trwania programu, aby uczestnicy mogli problemy wynikłe w trakcie uczestnictwa w grupie przeanalizować i poszukać rozwiązania z terapeutą indywidualnym.

Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk lub Ryszard Cichocki tel. 95 7 205 074

PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.

 stopka1Złość, Agresja, Uzależnienie – warsztat pracy ze złością i agresją wśród osób uzależnionych
od alkoholu

Program skierowany jest do osób uzależnionych od alkoholu, mieszkańców Gorzowa Wlkp. będących w trakcie podstawowej lub pogłębionej terapii uzależnienia, którzy byli kierowani do terapii przez MKRPA, Sąd Rodzinny, Kuratora, bądź też pracowników Pomocy Społecznej, także tych, którzy zgłosili się po pomoc samodzielnie. Często osoby te doświadczają wielu trudności w obszarach konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, głównie ze złością i agresją. Program ten zakłada przeprowadzenie w roku 2015 - 10 trzygodzinnych zajęć w miesiącach październik – grudzień, mających na celu pracę z osobami uzależnionymi, sprawcami przemocy domowej nad radzeniem sobie ze złością i agresją. Uczestnicy w trakcie trwania programu będą mieli okazje poznać, jakie są funkcje złości, nauczyć się rozpoznawać u siebie jej przejawy oraz schematy przeżywania
i reagowania. Program stwarza okazję do analizy własnych zachowań agresywnych, a także schematów zachowań związanych ze złością. Daje podstawy wiedzy
i umiejętności niezbędnych do zatrzymania agresji oraz planowania i wprowadzania zmian w tym zakresie. Do dobrej diagnozy schematów postępowania uczestników oraz uzupełnienia oddziaływań grupowych chcemy zapewnić możliwość spotkań indywidualnych z terapeutą. Spotkania te będą przeprowadzane w miarę potrzeb uczestników w trakcie całego okresu trwania programu.

Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk tel. 95 7 205 074

PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.

 stopka1
 
2010 © STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM „PRZEŁOM”