ROK 2014

 Prowadzenie grupy wsparcia „JEDYNKA” dla osób uzależnionych od alkoholu

Zaplanowano stworzenie i prowadzenie samopomocowej grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, które utrzymują abstynencję, korzystają z podstawowego programu terapii od alkoholu w systemie dziennym jak też i ambulatoryjnym, a także takich, którzy nie korzystają z profesjonalnej terapii a ich trzeźwienie opiera się wyłącznie o wsparcie środowisk samopomocowych. Grupa ta będzie miejscem bezpiecznego spędzenia czasu jak i nabywania nowych umiejętności interpersonalnych. Grupa ta będzie funkcjonowała w godzinach dopołudniowych jeden raz w tygodniu przez 3 godziny. Zakładamy zagospodarowanie przystosowanych do zajęć terapeutycznych pomieszczeń Ośrodka Terapeutycznego „Szansa” przy ul. Mickiewicza 23/8. Zajęcia prowadzone będą przez 1 terapeutę, grupa ta będzie grupą otwartą, przewidujemy uczestnictwo około 25 osób. Chcielibyśmy zapewnić dla nich również możliwość konsultacji indywidualnych w trakcie trwania programu, aby uczestnicy mogli problemy wynikłe w trakcie uczestnictwa w grupie przeanalizować i poszukać rozwiązania z terapeutą indywidualnym.
Program obejmuje:

1.       21  spotkania grupy wsparcia po 3  godziny  każde od lipca do grudnia 2014r.

2.       25 godzin konsultacji indywidualnych w trakcie trwania programu

3.      Nauka umiejętności bycia: dzieckiem, uczniem, pracownikiem, partnerem, małżonkiem, rodzicem....

4.      Wprowadzenie do grupy pracującej na modelu 12 kroków i 12 tradycji AA – która jest podstawa zdrowienia w 
    oparciu o model samopomocy.

 Zajęcia mają charakter edukacyjny, kształtujący zachowania pomocne w budowaniu samopomocowej sieci wsparcia. Główny nacisk położony jest na ćwiczenie umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego, budowania własnej sieci wsparcia.

 Dodatkowe informacje: Mariusz Krawczyk lub Ryszard Cichocki tel. 95 7 205 074

 PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA GORZOWA WLKP.

  stopka1

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

 Proponujemy przeprowadzenie  zajęć pn. „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców” .  Program składa się z 3 dniowego, weekendowego maratonu terapeutycznego –  3 dziesięciogodzinne spotkania, sesje psychoedukacyjne w formie treningu, warsztatu umiejętności rodzicielskich, które zwiększą umiejętności komunikowania się z dziećmi, jak również wesprą funkcje - socjalizacyjną, opiekuńczą, edukacyjną rodzin. Zajęcia odbywać się będą weekendowo – piątek sobota niedziela. W tygodniu poprzedzającym  zajęcia grupowe (od poniedziałku do piątku) odbędą się konsultacje indywidualne dla 12 uczestników (po 1 godzinie dla każdego ).W tygodniu po zakończeniu zajęć grupowych odbędą się konsultacje indywidualne podsumowujące udział w zajęciach i osobiste korzyści, a także dalsze zalecenia terapeutyczne (po jednej godzinie dla uczestnika tj. 12 osób). Główną grupą adresatów są rodzice - osoby uzależnione, po ukończonym pełnym programie terapii uzależnienia, współuzależnione, które są po podstawowym etapie swojej terapii, jak również osoby, które zgłaszają się po pomoc z innych przyczyn a wychowywane były w rodzinach dysfunkcjonalnych. Korzystać z zajęć będą też osoby, które nie radzą sobie wychowawczo ze swoimi dziećmi, mają obawy związane z zagrożeniem zażywania substancji psychoaktywnych przez ich dzieci oraz takie, które chciałyby zwiększyć swoje umiejętności wychowawcze.

Zajęcia planowane są na październik 2014r.

Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk lub Małgorzata Kobryń tel. 95 7 205 074

PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA GORZOWA WLKP.

stopka1


Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych „AZYL”

Program skierowany jest do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, które realizują podstawowy i pogłębiony etap terapii uzależnienia w poradni, oddziałach dziennych, ośrodkach stacjonarnych.

Program obejmuje:

21  spotkań grupy wsparcia po 3  godziny  każde od czerwca do grudnia 2014r. 20 godzin konsultacji indywidualnych w trakcie trwania program.

Wprowadzenie  do grupy pracującej na modelu 12 kroków i 12 tradycji A.A. Będzie to grupa otwarta, zakładamy, że przez cały okres trwania skorzysta z niej około 25 osób, dla których proponujemy w trakcie trwania programu spotkania indywidualne, które mają na celu wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów. Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych jest ofertą terapeutyczną skierowaną do uczestników i absolwentów podstawowego programu terapii uzależnienia realizowanego w poradni, oddziale dziennym lub oddziale całodobowym leczenia uzależnienia od środków psychoaktywnych. Głównym problemem dla tych osób jest znalezienie się w nowej, trzeźwej rzeczywistości, zmiana dotychczasowego środowiska oraz brak umiejętności życiowych, zadaniowych, które umożliwią reintegrację społeczną. Pomoc dotyczy kształtowania umiejętności rozwiązywania problemów typowych, przeżywanych przez osoby uzależnione jakie napotykają w procesie trzeźwienia, które są konsekwencją długotrwałego, aktywnego trwania w nałogu. Trudności te zgłaszane są podczas każdego spotkania grupy i „przepracowywane” na jej forum przy pomocy innych członków grupy i terapeutów.

Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk lub Dorota Olejniczak tel. 95 7 205 074

PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA GORZOWA WLKP.
stopka1

 WARSZTATY ZAPOBIEGANIA NAWROTOM PICIA

Program zapobiegania nawrotom uzależnienia skierowany jest do pacjentów gorzowskich ośrodków terapeutycznych, ma on na celu pogłębienie ich wiedzy na temat uzależnienia oraz wyposażenie w umiejętności niezbędne do utrzymywania długotrwałej abstynencji. „Warsztat zapobiegania nawrotom picia” przeprowadzony zostanie przez nasze Stowarzyszenie w formie 3 godzinnych grupowych sesji treningowo - warsztatowych, które będą się odbywać 1 raz w tygodniu, przez okres 5 tygodni. Zajęcia prowadzone będą przez 2 terapeutów, grupa ta będzie grupą zamkniętą, przewidujemy uczestnictwo 12 osób w jednej edycji programu. Chcielibyśmy zapewnić dla nich również możliwość konsultacji indywidualnych w trakcie trwania programu, aby uczestnicy mogli problemy wynikłe w trakcie uczestnictwa w grupie przeanalizować i poszukać rozwiązania z terapeutą indywidualnym. Rekrutacja spośród pacjentów kończących terapię uzależnienia od alkoholu w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych, także spośród uczestników gorzowskich grup wsparcia, Klubów Abstynenta utrzymujących często długoletnią abstynencję, jednak borykających się z symptomami nawrotu, które mają wpływ na jakość ich trzeźwienia i funkcjonowania w nowym środowisku. Zajęcia pierwszej edycji przewidziane są w miesiącach maj-czerwiec 2014, natomiast druga edycja w miesiącach październik-listopad 2014.

Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk  tel. 95 7 205 074

PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA GORZOWA WLKP.

 stopka1
 

Krokus – prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców osób eksperymentujących oraz uzależnionych od alkoholu

Zaplanowaliśmy stworzenie i prowadzenie grupy edukacyjnej dla rodziców osób eksperymentujących oraz uzależnionych od alkoholu. Grupę prowadził będzie 1 terapeuta i będzie się ona spotykać jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Czas trwania grupy – 3 godziny. Cały program skierowany do tych rodziców obejmuje więc:

A) 20 godzin psychoterapii indywidualnej
B) 28 spotkań grupowych, 1 raz w tygodniu od czerwca do grudnia po 3 godziny każde;

Program skierowany jest do rodziców dzieci eksperymentujacych ze środkami psychoaktywnymi, głównie alkoholem lub uzależnionych, pacjentów osrodków terapeutycznych, którzy wykazują deficyty w obszarze sprawowania funkcji rodzicielskich. Często te deficyty zaburzały relacje rodzonne i przyczyniały sie do sięgania przez nich po róznego rodzaju środki psychoaktywne, głównie alkohol.Aby temu przeciwdziałać ważne jest wyuczenie rodziców pokonywania deficytów w zakresie porozumiewania się z własnymi dziećmi i sprawowania konstruktywnych funkcji rodzicielskich. W rodzinach z problemem uzaleznienia często nie mówi sie o uczuciach, o sprawach ważnych dla rozwoju dziecka. Brak jest jasnych granic w relacjach interpersonalnych pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. w związku z tym grupa edukacyjna ma pomóc rodzicom lepiej wywiazywac się z pełnionych funkcji rodzicielskich i naprawiać popełnione dotychczas błędy, spowodować, ze dziecko nie będzie musiało uciekać się do alkoholu, aby zaspokoić potrzeby, których nie zaspokajał jego dom rodzinny. Młodzież po programie terapeutycznym bedzie miała okazje wrócic do nowego, zdrowszego systemu rodzinnego.
Zakładamy, ze bedzie to grupa otwarta więc uczestnicy będą mogli dołącyć do grupy w każdej chwili i nabór bedzie prowadzony przez cały okres trwania grupy.

Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk lub Mirosław Łoński tel. 95 7 205 074

 PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA GORZOWA WLKP.
stopka1
 

Trening umiejętności służących zdrowieniu dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych

Od kilku lat w ramach programów readaptacyjnych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych proponujemy pacjentom gorzowskich ośrodków terapeutycznych, a także kończących leczenie w ośrodkach stacjonarnych  programy, które pogłębiają ich wiedzę na temat uzależnienia oraz umiejętności niezbędne do utrzymywania długotrwałej abstynencji. Jednym z takich programów jest „Trening umiejętności służących zdrowieniu”. Przeprowadzony on będzie przez nasze Stowarzyszenie  w formie dziewięciu 3 godzinnych sesji psychoterapii grupowej, które będą się odbywać 1 raz w tygodniu w miesiącach wrzesień-listopad 2014. Zajęcia prowadzone będą przez 2 terapeutów, grupa ta będzie grupą zamkniętą, przewidujemy uczestnictwo 12 osób w jednej edycji programu. Chcielibyśmy zapewnić dla nich również możliwość konsultacji indywidualnych w trakcie trwania programu, aby uczestnicy mogli problemy wynikłe w trakcie uczestnictwa w grupie przeanalizować i poszukać rozwiązania z terapeutą indywidualnym.

Główną grupą adresatów programu są osoby uzależnione od środków psychoaktywnych będące po  terapii uzależnienia w systemie stacjonarnym, dziennym lub ambulatoryjnym, jak również osoby trzeźwiejące w oparciu o program 12 kroków, chcące uchronić się przed złamaniem abstynencji lub będące w nawrocie choroby. Także takie, które trzeźwiejąc od wielu lat chcą podnieść swoje umiejętności i możliwości w zakresie readaptacji w różnych, trudnych dla nich sytuacjach, a przez to podnieść  jakość swojego życia i zdrowienia.

Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk  tel. 95 7 205 074

 PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA GORZOWA WLKP.
stopka1

WARSZTATY ASERTWNOŚCI DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

Proponujemy przeprowadzenie 1 edycji warsztatów zachowań asertywnych skierowanych do osób współuzależnionych, żyjących z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych (narkotyki, leki, dopalacze, środki odurzające), które odbywać się będą 1 raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zaplanowaliśmy 10 spotkań w trakcie, których nastąpi diagnoza obszarów deficytowych uczestników oraz ćwiczenie umiejętności asertywnych w zakresie m.in. postępowania z osobą uzależnioną, która bywa często agresywna; przyjmowania i wyrażania krytyki; proszenia o pomoc i wielu innych postaw. Przeprowadzony on będzie przez nasze Stowarzyszenie w formie 3 godzinnych sesji warsztatowych. Przed zajęciami odbędą się spotkania kwalifikujące uczestników do grupy, diagnozujące ich deficyty, motywujące do wprowadzania zmian w tym zakresie – po 1 godzinie dla każdego uczestnika. W trakcie trwania programu grupowego przewidzieliśmy 12 spotkań indywidualnych, po 1 godzinie dla każdego uczestnika przeznaczonej na konsultacje bieżących problemów, indywidualnych kłopotów uczestników, analizę trudności i poszukiwanie rozwiązań do przećwiczenia na grupie. Po zakończeniu spotkań grupowych odbędą się spotkania podsumowujące oraz przeprowadzona zostanie ewaluacja programu, również po 1 godzinie dla każdego uczestnika. Zajęcia prowadzone będą przez 2 terapeutów, z uwagi na konieczność modelowania trenowanych zachowań, grupa ta będzie grupą zamkniętą, przewidujemy uczestnictwo 10-12 osób w jednej edycji programu.

Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk  tel. 95 7 205 074

 PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU MIASTA GORZOWA WLKP.

 stopka1

Program redukcji szkód dla osób bezdomnych korzystających z ogrzewalni
HARM REDUCTION

 Celem zadania jest przeprowadzenie programu redukcji szkód dla osób bezdomnych, często z problemem alkoholowym, które w sytuacji pogorszenia warunków atmosferycznych, niskich temperatur są narażone na wychłodzenie organizmu, co często prowadzi do śmierci. Stowarzyszenie „PRZEŁOM” od kilku lat na zlecenie miasta Gorzów Wlkp. prowadzi placówkę Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia spełniającą zadania izby wytrzeźwień. Korzystają z niej również w okresie zimowym osoby pozostające pod wpływem alkoholu, zakłócające porządek itp. Jednak część osób bezdomnych, odrzuconych przez rodziny, będących w sytuacjach kryzysowych nie kwalifikuje się do pobytu w AKT a odmówienie im miejsca spędzenia nocy jest bezpośrednim zagrożeniem dla ich zdrowia i życia. Osoby te bardzo często są w sytuacji życiowej, z której nie widzą drogi wyjścia, część z nich jest pogodzona ze swoim losem. Często zostają wykluczone z różnych wymiarów porządku społecznego, brak zasobów i środków spycha ich na margines społeczeństwa. Program „Harm Reduction” jest ofertą dla takich osób, które są zagubione, nie umieją znaleźć się w nowej rzeczywistości, często straciły sens życia i nie zdają sobie sprawy, jakie zagrożenia niesie za sobą dalsze tkwienie w takiej sytuacji i nie podejmowanie prób zmiany. Na działalność ogrzewalni w okresie zimowym przeznaczyliśmy 1 ciepłe pomieszczenie, w którym bezdomni mogą przetrwać noc. Osoby bezdomne przyjmowane będą mogły być w okresie zimowym tj. w miesiącach marzec oraz listopad, grudzień 2014r. przez 7 dni w tygodniu.  W dni robocze zaplanowaliśmy dla nich przeprowadzenie programu redukcji szkód – HARM REDUCTION w formie trzygodzinnych zajęć psychoedukacyjnych, mających na celu ukazanie uczestnikom możliwości nawet drobnych zmian, jakie mogą wprowadzić by, choć nieco poprawić swoja sytuację. Program ma pomóc uczestnikom w zminimalizowaniu szkód, jakie ponoszą w związku ze swoją obecną sytuacją, a także ukierunkować ich na drogę wychodzenia z bezdomności. Ponieważ większość bezdomnych to osoby nadużywające alkoholu lub uzależnione ważną częścią programu będą zajęcia związane z redukcją szkód wynikających z picia alkoholu. W razie różnych nieprzewidzianych sytuacji pracownicy obsługi AKT, lekarze będą w gotowości pomóc osobom przebywającym w ogrzewalni.


Dodatkowe informacje, zapisy: Mariusz Krawczyk  tel. 95 7 205 074

 PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO - ROPS.

Lubuskie - Warte zachodu - logo
 
2010 © STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM „PRZEŁOM”